admin economia
Administració Econòmica
Arxiu parroquial
Sagristía
Acollida a les misses
Despatx parroquial
Catequesi d'infants
Catequesi de confirmació
Acollida i escolta personal
Reforç escolar
Classes de català/castellà per adults
Web i Facebook
Comunitat P. Palau -Carmelites Misioneres- Lleida